REGULAMIN AKCJI

„Czy AGD ułatwia codzienne życie Polaków?
– Wielkie Badanie Beko”

Postanowienia ogólne
§1

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w badaniu („Badanie”) i konkursie („Konkurs”) pod nazwą „Czy AGD ułatwia codzienne życie Polaków? – Wielkie Badanie Beko”.
 2. Organizatorem Badania i Konkursu jest agencja interaktywna Biuro Podróży Reklamy Robert Sosnowski z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 03-254 Warszawa, ul. Turmoncka 22 lokal 1101, wpisana do CEDIG, o numerze NIP 524-208-22-28, o numerze REGON 141677012 („Organizator”), działająca na zlecenie firmy Beko S.A., Puławska 366, 02-819 Warszawa, Polska, NIP: 525-20-73-573.
 3. Badanie i Konkurs będą trwały od dnia 12.01.2017 do dnia 12.04.2017 r.
 4. Badanie i Konkurs są organizowane za pośrednictwem strony internetowej smart.beko.pl („Strona”). Stronę można przeglądać przy wykorzystaniu domyślnej przeglądarki www.

Uczestnicy Konkursu
§2

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być:
  1. pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie oraz miejsce stałego zamieszkania w Polsce oraz pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są:
  1. członkowie władz i pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin,
  2. osoby wchodzące w skład Komisji Konkursowej wskazanej w §5 ust. 1, a także członkowie ich najbliższych rodzin.
 3. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

Zasady Badania i Konkursu
§3

 1. Warunkiem wzięcia udziału w Badaniu („Badanie”) i Konkursie („Konkurs”) jest uprzednia rejestracja swojego udziału w Konkursie na Stronie za pomocą Facebook Connect (przy użyciu danych do logowania w serwisie Facebook) i udzielenie akceptacji na pobranie danych z Facebook’a: imię, nazwisko, e‑mail kontaktowy.
 2. Badanie i Konkurs są ze sobą połączone. Aby wziąć udział w Konkursie najpierw trzeba wziąć udział w Badaniu. Konkurs stanowi zachętę do udziału w Badaniu.
 3. Celem Badania jest zebranie opinii Polaków na temat: „Czy AGD ułatwia codzienne życie Polaków?” oraz wykorzystanie otrzymanych danych statystycznych w publikacjach PR, działaniach marketingowych, infografikach, itp. Żadne dane osobowe pozyskane w wyniku Badania nie będą publikowane w nawiązaniu do podanego adres e‑mail.
 4. Na Stronie będzie dostępny formularz, za pośrednictwem którego Uczestnik Badania i Konkursu będzie mógł zgłosić swój udział w Badaniu i Konkursie. W celu dokonania rejestracji Uczestnik Konkursu powinien:
  1. Zaakceptować Regulamin Konkursu dostępny na Stronie.
  2. Zalogować się poprzez Facebook.
  3. Wypełnić ankietę Badania.
  4. Odpowiedzieć na pytanie konkursowe („Hasło” konkursowe).
 5. Po zaakceptowaniu regulaminu i kliknięciu przycisku rozpoczęcia Badania nastąpi proces ankietowania Uczestnika. Uczestnik ma za zadanie odpowiedzieć na wszystkie pytania ankiety. Następnie ma wykonać zadanie konkursowe, które polega na napisaniu wskazówki lub porady dotyczącej dowolnej czynności domowej.
 6. Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na: (i) przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w par.2 i par.3, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) przez Organizatora dla celów realizacji niniejszego Konkursu, w tym w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem przy wykorzystywaniu elektronicznych narzędzi umożliwiających porozumiewanie się na odległość (e‑mail), (ii) przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych, przesyłania informacji handlowych dotyczących produktów Organizatora lub innych firm, w imieniu których działa Organizator, w tym newslettera.
 7. W Konkursie można wziąć udział tylko raz.

Nagrody
§4

Nagrody przewidziane w Konkursie ufundowała firma Beko S.A. Organizator konkursu (Biuro Podróży Reklamy) odpowiada za ich przekazanie.

 1. Nagrodami w Konkursie są:
  1. Pierwsza nagroda główna
   Lodówka Beko RCNA365E30ZX oraz:
   Zmywarka Beko DFS28020X.
  2. Druga nagroda główna
   Piekarnik Beko BIM24400BCS oraz:
   Płyta indukcyjna Beko HII64500FHT.
  3. Trzecia nagroda główna
   Pralka Beko WMN81243PLPTLMB2 oraz:
   Suszarka Beko DPY8506GXB1.
  4. Nagroda małe AGD za dziesięć najlepszych Haseł konkursowych w pierwszym miesiącu konkursu: blender ręczny Beko HBS6700W.
  5. Nagroda małe AGD za dziesięć najlepszych Haseł konkursowych w drugim miesiącu konkursu: mikser ręczny Beko HMM6420W.
  6. Nagroda małe AGD za dziesięć najlepszych Haseł konkursowych w trzecim miesiącu konkursu: żelazko Beko SIM4123T.
 2. Nie jest możliwe odstąpienie od prawa do Nagrody osobom trzecim, ani zamiana nagrody na ekwiwalent pieniężny.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość realizacji Nagrody przez podmioty gospodarcze niezależne od niego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość realizacji Nagrody lub jej częściową realizację, która wynikła z powodu działania siły wyższej.
 4. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną z Nagród głównych.
 5. Przyznanie Pierwszej nagrody głównej oraz Drugiej nagrody głównej i Trzeciej nagrody głównej wiąże się z koniecznością pokwitowania odbioru Nagrody. Podatek od Nagrody odprowadza Organizator, zgodnie z zasadami Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub fizycznych. Zwycięzca jest zobowiązany do umożliwienia oraz wyrażenia zgody na odprowadzenie podatku w jego imieniu przez Organizatora.

Rozstrzygnięcie konkursu i wydanie nagród
§5

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu przy zachowaniu należytej staranności będzie czuwać trzyosobowa Komisja Konkursowa („Komisja”) ze strony Organizatora.

 1. Wygrywa osoba, której praca zostanie wybrana przez Komisję. Kryterium wyboru to kreatywność i pomysłowość wskazówki lub porady dotyczącej dowolnej czynności domowej.
 2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 11.05.2017 r.
 3. Jeśli Organizator na skutek negatywnej weryfikacji przesłanych danych wynikających z okoliczności opisanych w ustępie 6 nie przyzna nagrody Uczestnikowi typowanemu na Zwycięzcę, nagroda zostanie przyznana innemu Uczestnikowi, który spełnia kryteria lub Nagroda nie zostanie przyznana w ogóle, w zależności od wyboru Organizatora.
 4. Po zakończeniu Konkursu, w wybranym przez siebie dniu między 13.04.2017, a 28.04.2017 r. Organizator skontaktuje się z Uczestnikami typowanymi na Zwycięzców za pomocą wiadomości e‑mail.
 5. Uczestnik typowany na Zwycięzcę po pozytywnym zweryfikowaniu może zostać uznany przez Organizatora za Zwycięzcę („Zwycięzca”). Organizator ma 10 dni roboczych na weryfikację Zwycięzcy licząc od dnia wysłania e‑maila.
 6. W wypadku otrzymania od Uczestnika niekompletnych danych potrzebnych do realizacji Konkursu i Nagrody, Uczestnik typowany na Zwycięzcę może zostać zdyskwalifikowany przez Organizatora.
 7. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 8. Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w mechanizm Konkursu lub postępują w sposób niezgodny z zasadami fair play mogą zostać wykluczeni z udziału w Konkursie przez Organizatora.
 9. Nieodebranie Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy może spowodować, według uznania Organizatora, utratę prawa do Nagrody.

Przekazanie majątkowych praw autorskich
§6

 1. W zamian za Nagrodę Zwycięzca Konkursu przekazuje Organizatorowi majątkowe prawa autorskie do treści Hasła, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalenie i zwielokrotnienie - wytworzenie dowolną techniką jego egzemplarzy w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, audiowizualną, techniką cyfrową,
  2. wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, a także publiczne rozpowszechnianie oryginału lub egzemplarzy, na których go utrwalono, poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
  3. wykorzystanie całości lub pojedynczych elementów w celu wprowadzenia tekstu do obrotu, w sposób określony w lit. b,
  4. wykorzystanie całości lub pojedynczych elementów w celu stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystania z nich, a w szczególności wprowadzania do obrotu, w sposób określony w lit. b,
  5. rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy, oraz również zgoda na wykorzystanie materiałów w prasie, radiu oraz w telewizji.
  6. Organizator nabywa także prawo do opracowania, w szczególności jego przeróbki lub adaptacji, a także do rozporządzania i korzystania z opracowania.
 2. Zwycięzca zobowiązany jest do przeniesienia majątkowych praw autorskich do Hasła za pomocą odrębnej umowy jeśli Organizator tego zażąda.
 3. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania żadnych roszczeń względem Organizatora Konkursu z tytułu wykorzystania Hasła.
 4. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest autorem Hasła, nie narusza praw osób trzecich i bierze na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do tego utworu.
 5. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do niewykonywania osobistych praw autorskich co do Hasła (utworu).
 6. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikowanie Hasła na Stronie marki Beko, albo na profilu fanpage marki Beko w portalu Facebook lub w innych materiałach reklamowych Organizatora lub w innych mediach. Zgoda Uczestnika dotyczy obu opcji: z podaniem danych Zwycięzcy lub bez podania tych danych – w zależności od wyboru Organizatora.

Reklamacje
§7

O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Konkursem Uczestnik Konkursu może poinformować Organizatora. Uwagi i reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną przesyłając wiadomość na adres e‑mail moderatora: beko@biuropodrozyreklamy.com.

 1. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez e‑mail.
 2. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

Postanowienia końcowe
§8

 1. Konkurs ma charakter rozrywkowy.
 2. Zabrania się publikacji treści sprzecznych z Regulaminem oraz z zasadami, które godzą w poszanowanie dobrych obyczajów, obrażają ludzi ze względu na przynależność narodową, rasową czy przekonania religijne.
 3. Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne skutkujące problemami z komunikacją, w tym w szczególności za ewentualne:
  1. zakłócenia w działaniu strony i poczty e‑mail wynikające z awarii lub przeciążenia łącz,
  2. zakłócenia w komunikacji e‑mail, SMS lub telefonicznej wynikające z awarii lub przeciążenia łącz, bądź za inne problemy techniczne w jakikolwiek inny sposób wpływające na ostateczne wyniki Konkursu lub kontakt ze Zwycięzcami.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę oraz firmy kurierskie przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora w związku z prowadzeniem Konkursu.
 8. Administratorem danych osobowych jest Organizator i przetwarza je wyłącznie w celu i zakresie określonym w klauzulach zgód akceptowanych przez Uczestnika przy rejestracji do Konkursu.
 9. Właścicielem majątkowych praw autorskich do materiałów opublikowanych w Konkursie jest Organizator. Kopiowanie tych utworów na dyski komputerów lub na inne lokalizacje internetowe jest zabronione i może narazić użytkowników na odpowiedzialność przewidzianą w Ustawie o Prawie Autorskim i w innych obowiązujących przepisach prawa.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.
 11. W razie pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z moderatorem: beko@biuropodrozyreklamy.com.